นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (วิทยาการคำนวณ ม.6)

Original article was published on Artificial Intelligence on Medium


เทคโนโลยีเสมือนจริง

เทคโนโลยีที่จำลองสภาพแวดล้อมผ่านระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดการรับรู้เสมือนกับอยู่ในสภาพแวดล้อมจริง โดยจะกล่าวถึงความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) และความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR)

AR และ VR คืออะไร ความแตกต่างที่เหมือนกันหรือไม่?

หลักการทำงานของความเป็นจริงเสริม

ความเป็นจริงเสริม เป็นการรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกัน โดยนำเข้าสภาพแวดล้อมจริงผ่านกล้องถ่ายรูป นำไปแสดงเป็นฉากหลัง และเพิ่มวัตถุเสมือนซ้อนทับบนฉากหลัง ซึ่งต้องอาศัยซอฟต์แวร์ประมวลผลร่วมกับกล้องโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแว่นตาอัจฉริยะ (smart glasses)

Pokémon Go เตรียมอัปเดทใหม่ เพิ่มความเป็นสังคมมากขึ้น AR ธรรมชาติยิ่งขึ้น

การใช้ประโยชน์จากความเป็นจริงเสริม

  • ด้านการศึกษา
  • ด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
  • ด้านการท่องเที่ยว/การเดินทาง
  • ด้านความบันเทิง/เกม
AR Education Introduction Video
Timberland Augmented Reality Campaign
Google Maps AR First Look: Helping you navigate the city
Turn Real Life Into An MMO With Father.io

หลักการทำงานของความเป็นจริงเสมือน

ความเป็นจริงเสมือน เป็นเทคโนโลยีที่นำเสนอภาพและเนื้อหาที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อจำลองโลกในความจริง โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ใช้รู้สึกเสมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมจริง ผ่านประสาทสัมผัส เช่น การมองเห็น ได้ยิน สัมผัส

มีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือซอฟต์แวร์สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง และฮาร์ดแวร์ที่ช่วยทำให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับโลกเสมือน รวมถึงมีอุปกรณ์ที่ใช้สร้างประสบการณ์ความเป็นจริงเสมือน ได้แก่ จอแสดงผลแบบติดศีรษะ (hear-mounted display) ทำให้ผู้ใช้เห็นภาพเสมือนในมุมกว้าง โดยไม่มีขอบบังตาเหมือนทีวีหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (motion tracker), ถุงมือรับรู้ (sensor glove) ที่มีเซนเซอร์กระตุ้นให้ผู้ใช้รู้สึกว่าสัมผัสหรือจับวัตถุจริง

Photo by cottonbro on Pexels.com

การใช้ประโยชน์จากความเป็นจริงเสมือน

  • ด้านการศึกษา
  • ด้านการท่องเที่ยว/การเดินทาง
  • ด้านความบันเทิง/เกม
  • ด้านการสร้างงานศิลปะ
  • ด้านการแพทย์
VR in Education
Seniors Travel Using VR
The Future of VR Games
Tilt Brush: Painting from a new perspective
Can Virtual Reality Help Manage Pain?