ทำความรู้จักกับ PointNet – Deep Learning Architecture for Point Cloud

Image from http://manncg.com/pointcloud/ ด้วยความสามารถของ Convolution Neural Networks (CNNs) เราสามารถรับรู้ภาพสองมิติ ที่ represent ด้วย Pixel หรือภาพสามมิติ ที่ represent ด้วย Voxel ได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีด้าน Remote Sensing เรามีวิธีการ represent วัตถุสามมิติโดย

Read more

GCP入門

看著台大李宏毅老師的教學影片,也動手寫了一些作業。寫到電影推薦系統的時候,電腦跑的速度太慢了,還不時發出伊伊歪歪的聲音喊說熱啊熱啊,只好把計算外包給谷歌大神了。 帳戶部分就不說了,相信谷歌大神會告訴你。就說開立帳戶之後,建了一個VM登入之後,大家都怎麼做。最後我會附上我參考了幾個人的經驗分享,把這些拼湊起來終於把我的程式碼丟上GCP並且跑起來了。 跑去NVIDIA網站找連結下載 CUDA,選擇 deb檔案下載。執行檔我也跑過,不過發生了不明原因的錯誤,後來沒有跑起來,但也可能是其他原因。總之最後我用以下方法解決。 curl -O https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1604/x86_64/cuda-repo-ubuntu1604_9.0.176-1_amd64.deb sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu1604_9.0.176-1_amd64.debsudo apt-get updatesudo apt-get install cuda-9-0 # 優化GPU運行# 所有皆適用sudo nvidia-smi -pm 1 # 僅適用

Read more